Az Internitás Alapítvány, a továbbiakban Üzemeltető hozta létre a Baloldali.hu (https://baloldali.hu) elnevezésű értékportált .

A jelen Felhasználási Feltételek (Feltételek) mellett az Üzemeltető megalkotja az Adatvédelmi Szabályzatot, ezen két dokumentum együttesen képezik azokat a Szabályokat, amelyek a Baloldali.hu Üzemeltetőjére, mind a Használókra nézve jogokat és kötelezettségeket állapít meg. A Szabályok, annak mindenkori módosításaival együtt, a Baloldali.hu minden szolgáltatására, a használat minden jelenlegi és jövőbeli szintjére érvényesek.

Üzemeltető és Használó tudomásul veszi, hogy a jelen Szabályokban nem részletezett kérdésekben az 1992 évi LXIII. Törvényt a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, a 2001. évi CVIII. Törvényt az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről, és egyéb, Magyarország jogrendszeréből a vonatkozó jogszabályok előírásait is kötelesek betartani és alkalmazni.

 

A Használó jogai és kötelességei:

A Baloldali.hu-n található hírek, vélemények, képek stb. további felhasználása tekintetében a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Ne változtasd! 2.5 elvei az irányadóak. Ennek megfelelően a tartalom szabadon másolható, terjeszthető, bemutatható az alábbi feltételekkel:

– Nevezd meg! — A szerző vagy a jogosult által meghatározott módon fel kell tüntetned a műhöz kapcsolódó információkat (pl. a szerző nevét vagy álnevét, a Mű címét).
– Ne add el! — Ezt a művet nem használhatod fel kereskedelmi célokra.
– Ne változtasd! — Ezt a művet nem módosíthatod és nem készíthetsz belőle átdolgozást, származékos művet.

 

A felhasználók által feltöltött tartalom minden eleméért teljes egészében és kizárólag az azt feltöltő Használó felel. A tartalom nem tükrözi az Üzemeltető nézeteit, véleményét, hozzáállását, az a Használó közlése. Az Üzemeltető fenntartja magának azt a lehetőséget, hogy bármikor jogosult korlátozni, kizárni, ill. törölni azon tartalmakat, amelyek jogsértőek és / vagy az emberi jog és méltóság szempontjából sérelmesek, az alábbi szempontok alapján:

 

– jogszabályt, személyiségi jogot, védjegyet sértő név, elnevezés, szöveg, kép, ábrázolás, adat, stb.
– más személy, személyek vagy embercsoportok megsértése bármely okból, különösen azok mássága, vallása, nemzeti, faji eredete miatt mások jogos vagy méltánylandó érdekének sérelme társadalmilag nem elfogadott mértékű erős, durva kifejezés, trágárság, obszcén kifejezés használata, a jó erkölcs szabályait sértő tartalom mások különböző politikai nézetével szembeni intolerancia, durva tartalom megjelenítése

 

Az Üzemeltető kizárólag a jogszabályok és saját értékítélete alapján, saját hatáskörében és saját belátása szerint dönt az általa nem megfelelőnek ítélt tartalom részleges korlátozásáról vagy törléséről.

Az Üzemeltető többek közt a következő tevékenységekben és szándékokban korlátozhatja a Használót: bizalmas információk, adatok, jelszavak engedély nélküli használata, továbbítása, értékese, az azokkal való bármiféle visszaélés a portál Üzemeltetőjének, használójának és közösségének érdekeit és szándékait nyilvánvalóan sértő cselekedet engedély nélkül kereskedelmi vagy reklámcélú használat az Üzemeltető rendszere működésének megzavarása az adatbiztonság veszélyeztetése személyiségi jogok sérelme szerzői jogok megsértése egyéb szellemi tulajdoni bitorlás egyéb jogsértő magatartás. Az Üzemeltető a fenti magatartások orvoslása, a Használó korlátozása vagy kitiltása, valamint a tartalom részleges vagy teljes törlése mellett és azon túl vagyoni és nem vagyoni kárát jogi úton érvényesítheti a fenti korlátozások és a jog szabályait megsértőkkel szemben.

A Használó kijelenti, hogy legalább 14. évét betöltött, szellemi képességei birtokában lévő személy, aki elfogadja a Felhasználási Feltételeket. A Használó a Baloldai.hu portált saját belátása szerint, saját céljaira és kockázatára használja.

A Használó bármikor dönthet a regisztráció törléséről.

Az Üzemeltető jogai és kötelezettségei:

Az Üzemeltető köteles az adatvédelmi törvényben foglalt kötelezettségeinek eleget tenni. Részletes szabályok az Adatvédelmi Szabályzatban.

Az Üzemeltető a jelen Szabályzatba nem ütköző tartalmak integritását tiszteli, azokat a maguk teljes egészében továbbítja, azok felett semmilyen formában nem rendelkezik.

Ha az Üzemeltető törvénybe ütköző tartalmat és/vagy magatartást észlel, jogában áll az adott tartalmat azonnal – külön értesítés nélkül – részben vagy egészben felfüggeszteni vagy törölni és ezért semmilyen jogi felelősség nem terheli. Az Üzemeltető saját jogkörében dönthet úgy is, hogy a törvényt vagy Szabályokat sértő Használó használatát átmenetileg, részben vagy egészben felfüggeszti, vagy súlyos esetben a Használót törli a rendszerből. Ez megtörténhet a tartalom továbbítása előtt és után is.

Üzemeltető szabadon eldöntheti, hogy az általa üzemeltetett portálon milyen külsővel milyen tartalmat, közlést, hírt, reklámot stb. jelentet meg.

Jelen Szabályok a használat teljes időtartamára érvényesek. A Szabályok megsértéséből származó vitát felek igyekeznek békés úton rendezni. Jogi vita esetén felek kikötik – a per tárgyától vagy értékétől függően – a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.